logo

Grāmatvedības pakalpojumi juridiskām personām

Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” uzņēmuma grāmatvedība jākārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona spētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laika posmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai.

Saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, komercsabiedrībām grāmatvedības reģistri ir jākārto latviešu valodā un kopā ar attaisnojuma dokumentiem jāglabā Latvijas teritorijā. No 2014.gada reģistri ir jākārto euro. Grāmatvedības dokumenti ir uzrādāmi Valsts ieņēmumu dienestam pēc tā pieprasījuma, piemēram, ja tiek veiktas tematiskās pārbaudes vai audits. Atbildība par grāmatvedības kārtošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām gulstas uz sabiedrības valdi.

Gada pārskata sagatavošana

Pārskata gads aptver 12 mēnešus, un parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu. Pārskata gadu ir iespējams mainīt, taču tad šī maiņa ir jāpamato gada pārskata pielikumā. Gadījumā, ja izveidots jauns uzņēmums, pirmais pārskata gads var aptvert īsāku vai garāku laika posmu, bet ne vairāk par 18 mēnešiem.

Latvijas grāmatvedības standartiem ir tikai rekomendējošs raksturs, jo tie ir jāpiemēro, ievērojot Gada pārskatu likuma un MK noteikumu Nr. 488 “Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” normas. Sabiedrībām ir jāgatavo gada pārskati saskaņā ar šo regulējumu, kas ietver šādas sadaļas:

 • Informācija par uzņēmumu
 • Vadības ziņojums
 • Bilance
 • Peļņas/zaudējumu aprēķins
 • Naudas plūsmas pārskats
 • Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 • Pielikums
 • Zvērināta revidenta ziņojuma noraksts
 • Dalībnieka lēmums vai dalībnieku sapulces protokola izraksts ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu.

Izņēmumi

Ir pieļaujami izņēmumi, kad sabiedrība, ievērojot likumā noteikto kārtību un atbilstot noteiktiem kritērijiem, drīkst nesagatavot atsevišķas gada pārskata daļas. Gada pārskata likuma 54. pantā minētie kritēriji ir šādi:

 • Bilances kopsumma — 400 000 euro
 • Neto apgrozījums — 800 000 euro
 • Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25.

Gadījumā, ja sabiedrība nepārsniedz divus no minētajiem kritērijiem, tad sabiedrībai ir atļauts:

 1. Nesagatavot vadības ziņojumu
 2. Nesagatavot naudas plūsmas pārskatu
 3. Nesagatavot pašu kapitāla izmaiņu pārskatu
 4. Neaprēķināt un nenorādīt finanšu pārskatā atliktā nodokļa aktīvu un saistību summas
 5. Sastādīt saīsinātu pielikumu

Saīsinātajā pielikumā atļauts nesniegt šādu info:

 • Par akcijās pārvēršamiem aizņēmumiem
 • Par meitas sabiedrības darījumiem ar mātes sabiedrības akcijām
 • Finanšu instrumentu, ko novērtē patiesā vērtībā, sadalījumu pa atvasināto finanšu instrumentu grupām.

Lai šo izņēmumu piemērotu, sabiedrībai papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Valdes apstiprināts paskaidrojumu par Gada pārskata likuma 54. pantā minēto noteikumu izpildi (paraugs)
 2. Dalībnieka lēmumā vai dalībnieku sapulces protokola izrakstā jāiekļauj lēmums par peļņas sadali un zaudējumu segšanu (paraugs)

Zvērināta revidenta pārbaude un noraksta iesniegšana nav nepieciešama gadījumā, ja sabiedrība nepārsniedz divus no Gada pārskata likuma 54. pantā minētajiem kritērijiem (uzskaitīti augstāk) un ja sabiedrības pārvedami vērtspapīri nav iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū.

Iesniegšana

Parasti gada pārskatu VID jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām (30.aprīli ieskaitot). Sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divus no Gada pārskatu likuma 24. panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem (t.i. bilances kopsumma – 1 400 000 euro; neto apgrozījums – 3 400 000 euro; vidējais darbinieku skaits – 250), un sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, gada pārskatu iesniedz ne vēlāk kā 7 mēnešus pēc pārskata gada beigām (31. jūliju ieskaitot). Gada pārskatu un to pavadošos dokumentus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Konsolidēto gada pārskatu sagatavošana

Konsolidētais gada pārskats ir koncerna gada pārskats, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavots kā vienas atsevišķas sabiedrības gada pārskats un sniedz informāciju par visu koncernu kopumā kā par vienu sabiedrību. Saskaņā ar likumu, koncerna mātes sabiedrības pienākums ir sagatavot konsolidēto gada pārskatu, ja šī mātes sabiedrība tieši vai netieši (ar vienas vai vairāku šā koncerna meitas sabiedrību līdzdalību) ir ieguvusi ietekmi atbilstoši vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

 1. Akcionāru vai dalībnieku balss­tiesību vairākums (vairāk par 50 % balsstiesību), pamatojoties uz kapitāla līdzdalību attiecīgajā meitas sabiedrībā (neatkarīgi no šīs līdzdalības daļas lieluma).
 2. Tiesības iecelt vai atcelt meitas sabiedrības pārraudzības institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu vairākumu (vairāk par 50% locekļu skaita), pamatojoties uz kapitāla līdzdalību attiecīgajā meitas sabiedrībā (neatkarīgi no šīs līdzdalības daļas lieluma).
 3. Tiesības izmantot 1. vai 2. punktā minētās tiesības, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar citiem meitas sabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem vai saskaņā ar šīs sabiedrības statūtiem (neatkarīgi no tā, vai mātes sabiedrībai ir vai nav kapitāla līdzdalības daļas šajā sabiedrībā).

Konsolidētais gada pārskats sastāv no konsolidētajiem finanšu pārskatiem:

 • Konsolidētās bilances
 • Konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina
 • Konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata
 • Konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā gada pārskata pielikuma, kam pievienots konsolidētais ziņojums

Koncerna mātes sabiedrībai nav nepieciešams sagatavot konsolidēto gada pārskatu, ja tā kopā ar savām meitas sabiedrībām divus gadus pēc kārtas nepārsniedz vismaz divus no šādiem kritērijiem:

 • Bilances kopsumma — 1 400 000 euro
 • Neto apgrozījums — 3 400 000 euro
 • Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250

Zvērināta revidenta pārbaude

Koncerna mātes sabiedrības sagatavoto konsolidēto gada pārskatu pārbauda viens vai vairāki zvērināti revidenti. Situācijā, ja koncerna mātes sabiedrības gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu pārbauda viens un tas pats zvērināts revidents un minētie pārskati tiek iesniegti vienlaikus, revidenta ziņojumu par konsolidēto gada pārskatu var apvienot ar revidenta ziņojumu par gada pārskatu.

Iesniegšana

Konsolidētā gada pārskata norakstu kopā ar sabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprinātā gada pārskata norakstu un zvērinātu revidentu ziņojumu norakstiem VID jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas koncerna mātes sabiedrības dalībnieku kārtējā sapulcē un ne vēlāk kā 7 mēnešus pēc pārskata gada beigām. Tāpat kā gada pārskatu, iesniegšanu veic, izmantojot EDS.