logo

Īpaša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) veikšanas kārtība fiziskajām personām, kas saņem autoratlīdzību no 2018. gada 1. janvāra

Autoratlīdzība ir ienākumi, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzības līgumu, un kuriem ir noteikta īpaša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) veikšanas kārtība.

Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 euro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, vai atlīdzības apmērs pie darba devēja ir mazāks par minimālās algas apmēru (430 euro) ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 32,15 % apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 430 euro.

Autoratlīdzības saņēmējs reģistrējas pašnodarbinātās personas statusā līdz nākamā mēneša 10.datumam, kad ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 430 euro. Reģistrēties pašnodarbinātā statusā var izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kur izvēlas dokumentu grupu Nodokļu maksātāja pamatdarbības veida un reģistrācijas datu izmaiņu veidlapas / Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas dati  un reģistrējas sadaļā Autoratlīdzības maksātājs.

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 430 euro mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības atskaita autora darba radīšanas izdevumus, kuru normas ir noteiktas 25 % un 50 % apmērā, ņemot vērā darbības veidu [1].

Papildus, autoratlīdzības ienākuma izmaksātājs no saviem līdzekļiem veic obligātās iemaksas autoratlīdzības ienākuma saņēmēja pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā no autoratlīdzības apmēra.

Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 800 euro, no tiem atskaita izdevumus 25 % apmērā, t.i., 200 euro. Tā kā ienākums no autoratlīdzības 2018.gada martā ir 600 euro un autors nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju,  obligāti ir jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 2018.gada 16.aprīlim jāveic obligātās iemaksas 32,15 % apmērā no vismaz 430 euro, t.i., 138,25 euro apmērā.

Autoratlīdzības izmaksātājs ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apmērā, t.i. 120 euro ((800-200)x20%), un veic obligātās iemaksas 5% apmērā – 40 euro (800×5%).

Obligāto iemaksu maksājumi valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 15.janvārim, 15.aprīlim, 15.jūlijam un 15.oktobrim. Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir jāiesniedz VID arī “Ziņojums par veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī”, kuru var iesniegt:

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto darba ņēmēju sociālo aizsardzību un veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, autoratlīdzību izmaksātājiem (juridiskajām personām) ir jāinformē savi darbinieki – autoratlīdzību saņēmēji (fiziskās personas) – par speciālo nodokļu maksāšanas kārtību no autoratlīdzībām.

Papildus informējam, ka autoratlīdzības saņēmējs arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 430 euro, var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt obligātās iemaksas.

Avots: Valsts ieņēmumu dienests https://www.vid.gov.lv/lv/autoratlidziba

[1] Ar ienākuma gūšanu saistīto izdevumu apmērs ir noteikts Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 57.punktā.

  • Share

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *